HAE OPISKELIJAEDUSTAJAKSI!

29.10.2014

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2015.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 12.11.2014 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon!

Sähköoset hakemukset tulee toimittaa osoitteessa www.halloped.fi.

Paperiset hakemukset osoitteeseen  Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi. 

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Jaakko Mäki-Petäjä, edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

HAE YLIOPISTON HALLITUKSEEN!

Yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston strategisista linjauksista, huolehtii yliopiston talouden suuntaviivoista, tekee sopimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa muun muassa koulutusvastuista, päättää yliopiston sisäänottomääristä, myöntää professoreiden arvonimiä ja hyväksyy yliopiston toimintaa määrittävät säännöt kuten johtosäännöt.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2015-31.12.2015. Yliopiston hallitukseen haetaan 2 opiskelijoiden edustajaa, joista kumpikin toimii varsinaisina jäseninä ilman varajäseniä.

Lisää tietoa yliopiston hallituksesta:  www.ulapland.fi -> tietoa yliopistosta -> organisaatio ja hallitus -> hallitus.

HAE OIKEUSTIETEIDEN, KASVATUSTIETEIDEN, YHTEISKUNTATIETEIDEN TAI TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2015-31.12.2015.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme varajäseniksi.

Lisää tietoa tiedekuntaneuvostoista: www.ulapland.fi -> valitsemasi tiedekunta -> tiedekunta tai tietoa tiedekunnasta -> tiedekuntaneuvosto.

HAE DOMUS ARTICA –SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

Domus Arctica-säätiön(DAS) hallitus päättää asuntosäätiön strategisista linjauksista ja toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. DAS tarjoaa asunnon n. 1700 opiskelijalle Rovaniemellä.

Domus Artica-säätiön hallitukseen haetaan yhtä opiskelijajäsentä, jonka toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2015-31.12.2015.

HAE MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAAN

Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka koskevat opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista. Lautakunnassa on edustettuna professorit, muu opetushenkilöstö ja opiskelijat.

Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on kaksivuotinen; 1.1.2015 – 31.12.2016. Lautakuntaan haetaan kahta varsinaista opiskelijajäsentä ja heille kahta varajäsentä.

Muuta huomioitavaa

 

Velvollisuudet


Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.


Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

 

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

 

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.