HALLOPEDHAKUUN LISÄAIKAA - DAS:in HALLITUSPAIKKA AUKI

31.10.2016

Lapin yliopistoon tarvitaan suuri määrä opiskelijoiden edustajia erilaisiin tehtäviin. Opiskelijaedustajien toimikaudet yliopiston toimielimissä alkavat 1.1.2017.

 

LYYn hallitus on päättänyt järjestää lisähaun koskien Lapin yliopiston hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajapaikkoja. Lisähaun hakuaika päättyy maanantaina 7.11.2016 klo 14.00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon!

Lisäksi hakuun tulee myös paikka Domus Arctica -säätiön hallituksen opiskelijajäseneksi. Hakuaika tätä paikkaa koskien päättyy 17.11.2016 klo 14.00.Sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen hakemukset@lyy.fi

Paperiset hakemukset osoitteeseen Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi.

Lisätietoja: edunvalvonta-asiantuntija Antti Eteläaho edunvalvonta(a)lyy.fi, p. 045-1384190.

 

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan valitsemia edustajia yliopiston toimielimiin. He edustavat itsensä lisäksi koko opiskelijakuntaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa yliopiston opiskelija.

Hallopedit ovat täysivaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavatkin siihen, millaista opiskelu ja tutkimus yliopistossa tulevaisuudessa on. Heitä tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi.

 

MITÄ HYVÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?

Hyvässä Halloped-hakemuksessa käyvät ilmi ainakin se, miksi hakemasi Halloped-paikka kiinnostaa juuri sinua, miksi olisit hyvä siinä ja tietoja (esim. CV:n muodossa) siitä, minkälaisia edeltäviä tehtäviä olet hoitanut esimerkiksi ainejärjestötasolla tai minkälaista työkokemusta sinulla on. Tietoa avoinna olevista paikoista löytdät alta.

 

HAE YLIOPISTON HALLITUKSEEN!

Yliopiston hallitus päättää muun muassa yliopiston strategisista linjauksista, huolehtii yliopiston talouden suuntaviivoista, tekee sopimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa muun muassa koulutusvastuista, päättää yliopiston sisäänottomääristä, myöntää professoreiden arvonimiä ja hyväksyy yliopiston toimintaa määrittävät säännöt kuten johtosäännöt.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2017-31.12.2017. Yliopiston hallitukseen haetaan 2 opiskelijoiden edustajaa, joista kumpikin toimii varsinaisina jäseninä ilman varajäseniä.

Lisää tietoa yliopiston hallituksesta:  www.ulapland.fi -> tietoa yliopistosta -> organisaatio ja hallitus -> hallitus. (https://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Organisaatio-ja-hallinto/Hallitus)

 

HAE OIKEUSTIETEIDEN, KASVATUSTIETEIDEN, YHTEISKUNTATIETEIDEN TAI TAITEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Jokaisella tiedekunnalla (kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta) on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 9-12 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoissa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat. Tiedekuntaneuvosto huolehtii tiedekunnan strategisesta suunnittelusta, tekee esityksen tiedekunnan talousarvioksi ja tekee muun muassa esityksen yliopiston hallitukselle oppiaineisiin valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten toimikausi on yhden vuoden mittainen; 1.1.2017 - 31.12.2017.

Kuhunkin tiedekuntaneuvostoon haetaan 6 opiskelijajäsentä, joista kolme valitaan varsinaisiksi ja kolme varajäseniksi.

Lisää tietoa tiedekuntaneuvostoista: www.ulapland.fi -> valitsemasi tiedekunta -> tiedekunta tai tietoa tiedekunnasta -> tiedekuntaneuvosto

 

HAE MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTAAN

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskeluoikeuden menettämistä, opintosuoritusten arvostelua, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemisia.

Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla oikeustieteiden tiedekunnan professori. Lisäksi varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita.

Toimikausi on 2 vuotta: 1.1.2017 – 31.12.2018. Lautakuntaan haetaan 2 varsinaista ja 2 varajäsentä.

 

HAE DOMUS ARCTICA -SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

Domus Arctica -säätiön hallitukseen nimetään vuosittain yksi opiskelijaedustaja Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta. Hallitus päättää säätiön strategisista linjauksista ja toiminnasta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Toimikausi on yksi vuosi: 1.1.2017 – 31.12.2017.

HALLOPED:in velvollisuudet

Hallinnon opiskelijaedustaja tai hänen varajäsenensä on velvollinen osallistumaan toimielimen kokouksiin ja pitämään opiskelijayhteisön tietoisena toimielimen merkittävistä tapahtumista.


Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakemus katsotaan saapuneeksi perille, jos se on saapunut hakukuulutuksessa mainittuun osoitteeseen hakukuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen perille saapumisesta ilmoitetaan lähettäjälle sähköpostitse. Hakemuksia käsitellään ensisijaisesti hakemuksina toimielimen varsinaiseksi jäseneksi ja toissijaisesti varajäseneksi. Mikäli hakija on käytettävissä ainoastaan varsinaisena tai varajäsenenä, tulee tämän käydä ilmi hakemuksesta. Hakemusta voi vapaasti täydentää hakukuulutuksessa mainitun määräajan päättymiseen asti.

Ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston päätös annetaan hakijalle tiedoksi kahden arkipäivän kuluessa sähköpostilla hakemuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli hakija ei tätä erikseen kiellä. Muutoin tiedoksianto tehdään kirjeitse hakijan ilmoittamaan postiosoitteeseen.